ZAJĄCZKI

Grupa III „Zajączki”


Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2019r. wynikające z realizacji tematów kompleksowych.I  Co wiemy o ptakach?


Dziecko :


Czyta z nauczycielem wyraz jajka i układa z boku z liter taki sam wyraz. Wymienia właściwości jajka.

Wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka. Wyjaśnia znaczenie ptaków dla środowiska. Podaje przykłady ptaków będących pod ochroną. Określa kolor upierzenia wybranych ptaków (wróbla, wilgi, jaskółki, skowronka…).

Posługuje się liczebnikami w zakresie sześciu, w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Wzbogaca kącik zainteresowań o nowe eksponaty, np. kącik przyrody o eksponaty związane z realizowaną tematyką. Wykonuje sylwetę bociana, stosując różne techniki plastyczne. Lepi figurkę ptaka z plasteliny.

Aktywnie słucha muzyki (M. Musorgski Taniec kurcząt w skorupkach, z cyklu miniatur Obrazki z wystawy – Wesołe kurczątka).

Podczas ćwiczeń reaguje odpowiednimi ruchami na sygnały; wykonuje skłon do przodu i wyprost; biega pomiędzy krążkami, skacze obunóż. Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z piłkami.II  Wiosna na wsi


Dziecko :


Czyta z nauczycielem wyraz żaba i układa obok z liter taki sam wyraz.Ocenia wartość logiczną zdań.

Rozwiązuje proste zadania matematyczne.

Opisuje wygląd żaby. Wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka. Nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi. Określa, jakie pokarmy spożywają zwierzęta hodowane na wsi. Podaje przykłady wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka.

Określa charakterystyczne cechy wełny.

Przestrzega ustalonych zasad zachowania.

Wykonuje pracę plastyczną W magicznym zielonym świecie.

Śpiewa piosenki. Rozróżnia dźwięki wysokie i dźwięki niskie.

Podczas ćwiczeń porannych reaguje na sygnały dźwiękowe; ciągnie partnera za nogi po podłodze; leży przodem, unosi łokcie nad podłogą; przyjmuje prawidłową postawę ciała. Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z woreczkami i z użyciem ławeczek gimnastycznych. Wykonuje rzuty i chwyty podczas zabaw piłką na świeżym powietrzu.
III  Czekamy na Wielkanoc


Dziecko:


Czyta z nauczycielem wyraz farby i układa obok z liter taki sam wyraz. Układa wyraz Wielkanoc według wzoru.

Opowiada historyjkę, kierując się tekstem opowiadania. Dobiera w pary obrazki, których nazwy się rymują. Formułuje życzenia poprawne pod względem gramatycznym.

Opisuje wygląd kury, koguta, kurczątka za pomocą określeń przymiotnikowych.

Układa działania do wypowiedzianych słownie zadań. Porównuje długość i wysokość przedmiotów

Zgodnie współdziała w zespole.

Wypowiada się na temat wykonywania pisanek. Wypowiada się na temat tradycji wielkanocnych. Stosuje nazwy: kolory ciepłe, kolory zimne.

Wykonuje ozdoby świąteczne stosując różne techniki plastyczne

Reaguje ruchem na zmiany charakteru melodii (wesoła, smutna).Porusza się płynnie w rytm muzyki

Podczas ćwiczeń wykonuje skłon, nie zginając nóg w kolanach; porusza się na czworakach.
IV  Dbamy o przyrodę


Dziecko:


Czyta z nauczycielem wyraz herbata i układa obok z liter taki sam wyraz. Układa obrazki historyjki zgodnie z kolejnością zdarzeń. Recytuje wiersz M. Buczkówny Tylko jeden raz.

Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Przelicza przedmioty i segreguje według podanej cechy.

Wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie. Wie o zanieczyszczeniach zawartych w wodzie i ich wpływie na środowisko. Podaje sposoby oszczędzania wody. Wymienia sposoby ochrony przyrody.

Wymienia etapy rozwojowe żaby. Wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt.  Wykonuje kolaż Ziemia przyszłości. Maluje wzór  (według własnego pomysłu).

Reaguje odpowiednimi ruchami na dźwięki: wysokie, średnie, niskie. Łączy ruchy taneczne ze śpiewem.

Wyjaśnia znaczenie słów: ekolog, recykling

Odnosi się grzecznie do dorosłych i do dzieci.

Podczas ćwiczeń wspina się na palce, a potem wykonuje przysiad podparty; reaguje na sygnały słowne; wykonuje przeskok obunóż w przód.

Bawi się w berka podczas zabaw na świeżym powietrzu.

Uczestniczy w ogólnorozwojowych ćwiczeniach gimnastycznych z woreczkami i z użyciem ławeczek gimnastycznych.


Przedszkolowo.pl logo