ZAJĄCZKI

Grupa III „Zajączki”

Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec 2019r. wynikające z realizacji tematów kompleksowych.I Niby tacy sami, a jednak inni

Dziecko :

 Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania. Podaje cechy przyjaciela. Opowiada historyjkę obrazkową, prawidłowo łączy przyczynę ze skutkiem.
 Określa pierwszą głoskę w nazwach obrazków.
 Odróżnia koło od kuli. Mierzy odległość za pomocą wspólnej miary.
 Wymienia wybrane prawa dziecka. Wypowiada się na temat dzieci różnych ras, warunków ich życia. Interesuje się kulturą arabską.Wyjaśnia pojęcia: tolerancja, akceptacja; podaje przykłady właściwego zachowania się wobec innych.
 Z szacunkiem i zrozumieniem wypowiada się na temat osób niepełnosprawnych, deklaruje chęć niesienia im pomocy. Zgodnie współpracuje w zespole przy wykonywaniu różnych zadań.
 Gra na instrumentach perkusyjnych. Przedstawia scenki teatralne, samodzielnie wymyśla ich zakończenia.
 Podczas ćwiczeń porannych wykonuje skłony boczne; naśladuje skakanie obunóż na skakance; skacze na prawej nodze i na lewej nodze.
 Bawi się na świeżym powietrzu w zabawy dzieci z innych kontynentów.Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kolorowymi krążkami.

II Wakacyjne podróże

Dziecko :

Dzieli słowa na sylaby i wyróżnia głoski w nagłosie. Wypowiada się na temat wakacji. Poprawnie wypowiada się na temat opowiadania. Opowiada historię powstania bursztynu.
Samodzielnie rysuje szlaczki.
Rozróżnia i nazywa poszczególne części garderoby. Kontynuuje rozpoczęty rytm. Układa obrazek z części.
Wymienia nazwy wybranych gatunków letnich kwiatów (piwonia, róża, dalia, słonecznik). Podaje różnicę między rabatką a klombem.
Wymienia cechy lata. Tworzy mapę skojarzeń do słowa wakacje.
Przekształca figurę poprzez dorysowanie różnych elementów.
Przedstawia wakacyjną wyprawę techniką malowania farbami akwarelowymi. Wykonuje kartonową walizkę. Eksperymentuje z wodą i piaskiem, tworząc pracę plastyczną.
Taktuje w metrum czterodzielnym; zaznacza, grając na trójkącie, pierwszą miarę taktu. Śpiewa piosenki
Wskazuje na mapie Polski wybrane miejsca wakacyjnego odpoczynku.
Współdziała w zabawie i pracy.
reaguje umówionymi ruchami na sygnały – słowne i muzyczne; w staniu na jednej nodze rysuje stopą w powietrzu małe koła i duże koła.
Wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe podczas ćwiczeń gimnastycznych z kolorowymi krążkami.
Wie, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi, zna zagrożenia z ich strony.

III Pożegnania nadszedł czas

Dziecko:

 Wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych na wakacjach. Układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń, opowiada ją. Formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym.
 Zawiesza obrazki w prawym/lewym dolnym rogu, prawym/lewym górnym rogu. Wymienia nazwy dni tygodnia.
 Rozwiązuje proste zadania z treścią na dodawanie i na odejmowanie
 Wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać podczas wakacyjnego wypoczynku.
 Prezentuje swoje umiejętności (śpiewa, tańczy, recytuje). Rysuje kredkami wodnymi. Wykonuje plakat Rady na wakacje. Wykonuje kolorowe łódeczki z życzeniami Aktywnie słucha muzyki – P. Czajkowski Taniec rosyjski.
 podrzuca ringo jedną ręką, wykonuje klaśnięcia i łapie je obiema rękami; wykonuje skłon z wyprostowanymi nogami; wykonuje przysiad, wyprost i skręt tułowia raz w jedną, raz w drugą stronę; rzuca ringo do partnera i je łapie. Wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe podczas ćwiczeń gimnastycznych z woreczkami.
 Podczas zabaw na świeżym powietrzu bawi się na przyrządach z ogrodu przedszkolnego
 grając na klawesach, zaznacza pierwszą miarę taktu.
Przedszkolowo.pl logo