WIEWIÓRKI Grupa IV

Grupa IV dzieci 5 letnich

Nauczyciele:
Mirella Formella
Małgorzata Romańska
Woźna p.Anetka
ZADANIA WYCH.- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE,

WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ
NA M-C LISTOPAD DLA GRUPY IV „ WIEWIÓRKI''.


1. Moja rodzina.

Dziecko:
- rozwija umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, poprawnych gramatycznie;
- rozwija słuch fonematyczny;
- odkrywa literkę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- wzbogaca doświadczenia plastyczne;
- rozpoznaje i nazywa takie wartości , jak: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość,
odwaga;
- rozumie znaczenie pracy zawodowej rodziców;
- poznaje efekt odbicia i symetrii;
- rozwija umiejętność formułowania wniosków;
- wykonuje ćwiczenia w parach i w małych grupach;
- utrwala wygląd symboli narodowych;
- poznaje piosenki patriotyczne, z godnością śpiewa hymn Polski;
- rozumie znaczenie słowa: patriotyzm, niepodległość.
2. Mój dom.

Dziecko:
- rozwija wrażliwość fonemową :
- odkrywa literkę t- małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz sprawność manualną;
- rozwija rozumie konieczność zachowania rezerwy wobec nieznanych
zwierząt;
- wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec
zwierząt;
- odkrywa cyfrowy zapis liczby 5;
- aktywnie wykonuje ćwiczenia;
- rozwija zainteresowania aranżacją wnętrz;
- zwraca uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;


3. Moje prawa i obowiązki.


Dziecko:
- zapoznaje się z właściwymi postawami społecznymi;
- rozwija koncentrację uwagi;
- poznaje swoje prawo do ochrony przed przemocą;
- zapoznaje się z dokumentem określającym prawa dziecka;
- rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach;
- odkrywa literę d- małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- rozwija mowę komunikatywną, uczy się sztuki argumentowania;
- odkrywa zapis cyfrowy liczby 0;
- nazywa figury geometryczne;
- wzbogaca doświadczenia plastyczne.


4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Dziecko:
- odkrywa literę k-małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- wykazuje zachowania empatyczne w stosunku do chorych;
- rozwija twórcze myślenie, wyobraźnię i kreatywność;
- nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej oraz porządku w
różnych pomieszczeniach;
- poznaje czynniki warunkujące zdrowie: ruch, dieta, higiena;
- rozwija umiejętności wokalne oraz reaguje na zmiany tempa;
- dokonuje oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i
zdrowiu;
- odkrywa zapis cyfrowy liczby 6;
- zapoznaje się z zasadami zdrowego odżywiania się;
- aktywnie wykonuje ćwiczenia.

W miesiącu listopadzie obchodzimy także Światowy Dzień Pluszowego Misia.Przedszkolowo.pl logo