PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE.


Informujemy, iż nasze przedszkole starając się o przyjęcie do wojewódzkiej sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie (PPZ) rozpoczęło w roku szkolnym 2018/19 roczny okres przygotowawczy.
Pragniemy, jako Przedszkole stanowić formę wsparcia dla Rodziny w propagowaniu prozdrowotnego stylu życia, utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz ustaleniu kierunków działań w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zaburzeń wśród naszych wychowanków i ich rodzin.
Uznajemy, że:
- zdrowie jest wartością pozytywną , ważnym zasobem dla człowieka i społeczeństwa;
-zdrowie zależy od wielu czynników a na wiele z nich ludzie mogą mieć wpływ;
-między zdrowiem a edukacją istnieje wzajemny związek;
- przedszkole powinno aktywnie uczestniczyć w ochronie (profilaktyce) i promocji zdrowia (zwiększenia jego potencjału).

Jako Przedszkole Promujące Zdrowie będziemy dążyć do:
• jak najlepszego fizycznego i psychicznego samopoczucia dzieci oraz osiągania przez nie sukcesów edukacyjnych;
• zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
• tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy;
• praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu;
• zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych/smakowych zgodnie z ich potrzebami;
• zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
• wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
• rozwijania umiejętności życiowych- osobistych i społecznych dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci
Głównych zadaniami naszego Przedszkola, jako Promującego Zdrowie będzie:
• budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci;
• zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej;
• inicjowanie różnych działań i uczestnictwo w życiu tejże społeczności;
• ścisła współpraca z Radą Rodziców Przedszkola 21 ;
• korzystanie z zasobów środowiska lokalnego, wspólne poszukiwanie różnych form działań i budowania w nim kapitału społecznego.
W przedszkolu funkcjonować będzie Zespół ds. promocji zdrowia a koordynatorem działań związanych z PPZ jest wicedyrektor Joanna Lelental.

Przedszkolowo.pl logo