PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA NR 21 „DEMPTUSIOWO” W GDYNI

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 z późn. zm),· Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.( Dz. U. z 2001 r, nr 126, poz.1384 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222, ze zm), Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69), Uchwała Rady Miasta Gdynia Nr XXXVII/844/09 z 25.11.2009 w sprawie ustalenie opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia, Statut Przedszkola Nr 21 w Gdyni.

Cele procedury:
- stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych pracy przedszkola,
- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu,
- zapewnienie bezpiecznych warunków przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (osoby upoważnione).Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. W godzinach od 6.00 do 7.30 rodzice (opiekunowi prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej znajdującej się najbliżej szatni .
Od godz. 7.30 czynne są już wszystkie grupy i dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli grup. Od tej godziny rodzice rozstają się z dzieckiem u szczytu schodów, a dziecko udaje się korytarzem do sali swojej grupy.

3. Od godziny 6.30 otwarte jest drugie wejście do przedszkola . Rodzice dzieci z tej grupy bezpośrednio wprowadzają dzieci do ich szatni i przekazują nauczycielce grupy.

4. Należy przestrzegać zadeklarowanych godzin przyprowadzania dziecka do przedszkola.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania (nauczycielce grupy, dyrektorowi, pomocy nauczyciela) wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania informacji na ten temat. Żaden z pracowników przedszkola na życzenie rodzica nie może podawać dziecku leków lub innych medykamentów.

7. O występujących u dziecka alergiach rodzice winni powiadomić pisemnie, dołączając stosowne zaświadczenie lekarskie.

8. Nieobecności dziecka danego dnia należy zgłaszać do godz. 9.00 telefonicznie pod nr 58 623 89 28 lub wysyłając sms 508 801 520.


II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola i może ono być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym wylegitymowaniu jej przez nauczyciela.
4. Jeżeli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, to dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami celem ustalenia dalszego postępowania.

5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

6. Podczas odbioru dziecka i dzwonienia na domofon grupy uprasza się osoby odbierające o ustawienie się na wprost kamery – w celu ich identyfikacji i wywołania danego dziecka przez nauczycielkę grupy.

7. Uprasza się, by rodzice (opiekunowie prawni) oczekiwali na swoje dziecko w szatni lub u szczytu schodów, aż dziecko samodzielnie wyjdzie z sali lub zostanie zawołane przez osobę dyżurującą w korytarzu.

8. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godz. 15.30-16.00 (w zależności od grafiku pracy nauczyciela), a od godz.16.00-17.00 z sali najbliższej szatni

9. W przypadku odbioru dziecka z placu zabaw, nauczyciel musi zostać poinformowany i widzieć, kto odbiera dziecko z terenu przedszkolnego. Rodzice lub inne osoby upoważnione odbierające dziecko mogą pozostać i korzystać z placu zabaw, na którym nie ma dzieci pozostających pod opieką nauczycielek przedszkola.


III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB
ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00. Od.
2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy placówki (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Przedszkola o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
3. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnionych pisemnie osób- dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do godz. 18.00 Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektor przedszkola oraz kontaktuje się z Policją, która uruchamia procedury przewidziane prawem.
4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie zostaje powiadomiony Dyrektor przedszkola.

Procedury obowiązują od dnia 01.01.2016 r.


Przedszkolowo.pl logo