PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZEBYWANIA W OGRODZIE.

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA DZIECI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 21 „DEMPTUSIOWO” W GDYNI
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) ,Statut Przedszkola nr 21 w Gdyni,
Cel procedury:Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
Zakres procedury:Dokument reguluje zasady bezpiecznego pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym.
Kogo dotyczy procedura:Do przestrzegania procedury zobowiązani są nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola.
Opis procedury:
1. 1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo    na    terenie    przedszkola,    ogrodu   przedszkolnego,   spacerów  i   wycieczek    oraz   egzekwowania   przestrzegania   tychże   umów   przez   dzieci (odpowiednie zapisy w dzienniku).
2. Każdorazowo przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu.
3. Przez wyjściem z budynku przedszkola nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci, powrót do budynku przedszkola odbywa się po sprawdzeniu liczby dzieci.
4. Przed  każdym  wyjściem  dzieci na  plac  zabaw pracownik do spraw ciężkich  powinien  sprawdzić  teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia.
5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa oraz bramka wejściowa na teren przedszkola.
6. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
7. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
8. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu.
9. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.).
10. Podczas  pobytu  w  ogrodzie  dziecko  może  skorzystać  z  toalety  znajdującej   się w przedszkolu (wyjście do toalety i powrót musi zostać zgłoszony nauczycielowi).
11. Poszczególne grupy wiekowe przebywają na terenie swojego, wyznaczonego placu zabaw.
12. Dziecko może zostać odebrane z terenu przedszkolnego wówczas, gdy rodzic bądź osoba upoważniona dotrze na miejsce pobytu grupy i zgłosi nauczycielowi odebranie dziecka.
13. Dzieci odebrane z przedszkola mogą przebywać na placu zabaw pod opieką osób dorosłych , o ile nie korzystają z niego dzieci pozostające aktualnie pod opieką nauczycielek.


Procedura obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.Przedszkolowo.pl logo