PROCEDURA DOT. ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCE W
PRZEDSZKOLU NR 21 „DEMPTUSIOWO” W GDYNI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 z późn. zm),· Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.( Dz. U. z 2001 r, nr 126, poz.1384 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222, ze zm), Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) Statut Przedszkola nr 21 w Gdyni, Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010, Pismo Pomorskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 28 lipca 2010.

Cel procedury:Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

Zakres procedury:Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu

Kogo dotyczy procedura:Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:Rodzice (prawni opiekunowie): - przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,- odbierają dzieci z przedszkola, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, w ustalonym przez procedurę trybie, - upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola, - podają prawidłowy i aktualny telefon kontaktowy, - odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka do momentu osobistego przekazania dziecka nauczycielce i od momentu osobistego odebrania dziecka z grupy,- stosują się do obowiązujących procedur.
Nauczyciele:- informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka, - powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka, ·- odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,- sprawdzają na bieżąco zgodność podanych danych kontaktowych,- prowadzą działania prozdrowotne,- stosują się do obowiązujących procedur.Dyrektor:- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem,- wypracowuje wspólnie z radą pedagogiczną uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu,- monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,- podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.

Obowiązujące procedury:
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka od momentu osobistego przekazania dziecka nauczycielowi przez rodzica/opiekuna prawnego aż do momentu osobistego odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” o „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
5. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione.
6. Nauczyciel powinien osobiście przekazać opiekę nad dzieckiem osobie odbierającej dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
7. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę są zgodne z „Procedurami przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”.
8. Dzieciom, które znajdują się pod opieką nauczyciela, nie wolno samowolnie opuszczać sali, budynku przedszkola, wyznaczonego terenu w ogrodzie przedszkolnym, terenu przedszkola.
9. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem motywacyjnym obowiązującym w danej grupie.
10. Nauczyciel uczy dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
11. Codziennie rano pracownik obsługi lub pracownik do prac ciężkich ma obowiązek dokonać przeglądu terenu placu zabaw, usunięcia ewentualnych śmieci czy szkła. Oraz sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.
12. Każda osoba wchodząca na teren przedszkola lub opuszczająca teren przedszkola ma obowiązek zamknięcia bramy wjazdowej i bramki na zasuwkę.
13. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
14. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci.
15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel ma obowiązek przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
16. Nauczyciel organizujący wyjście grupy poza teren przedszkola zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu wycieczek.
17. Nauczyciel ma obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi do czasu przybycia zmienniczki. W przypadku konieczności zapewnienia właściwej organizacji pracy dyrektor ma prawo wyznaczyć zastępstwo za nieobecną osobę lub zastosować Procedurę łączenia grup. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
18. Podczas pracy dydaktycznej nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Nauczyciel jest zobowiązany do ograniczenia swojej nieobecności w sali do minimum (dozwolone jest wyjście wyłącznie do toalety). W przypadku wyjścia nauczyciela do toalety opiekę nad dziećmi sprawuje inny nauczyciel przebywający na placówce niepracujący w godzinach dydaktycznych lub dyrektor przedszkola.
19. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pisemnego (z załączeniem właściwego orzeczenia sądowego) poinformowania dyrektora przedszkola o fakcie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich drugiego rodzica/opiekuna.
20. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi wszelkich dolegliwości dziecka oraz udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat.
21. Nauczyciel nie może podawać dziecku żadnych leków.
22. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej nauczyciel ma prawo żądać od rodzica przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
23. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego pod opieką nauczyciela niepokojących objawów stanowiących zagrożenie dla dziecka lub innych dzieci przebywających w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek przekazać telefonicznie rodzicom informacje o stanie zdrowia dziecka
24. Po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
25. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany zastosować Procedurę powypadkową


Procedury obowiązują od dnia 01.012016 r.
Przedszkolowo.pl logo