MISIAKI

ZADANIA WYCH.- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE,
WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ
NA M-C CZERWIEC DLA GRUPY II „ MISIAKI''

1. Niby tacy sami, a jednak inni.

Dziecko:
- kształtuje postawę tolerancji;
- wzmacnia poczucie własnej wartości;
- rozwija umiejętność skupienia uwagi;
- rozwija sprawność rąk;
- rozwija ciekawość poznawczą;
- doskonali spostrzegawczość;
- bierze udział w zabawach integrujących grupę;
- usprawnia umiejętność liczenia;
- wykonuje ćwiczenia w parach i w małych grupach.
2. Wakacyjne podróże.

Dziecko:
- zapoznaje się z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem:
- rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat;
- rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe;
- rozwija wyobraźnię plastyczną;
- rozwija umiejętność współpracy w parach;
- utrwala umiejętność stosowania określeń : najwięcej, najmniej;
- zna swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania;
- utrwala zasady zachowania się w różnych miejscach.


3. Pożegnania nadszedł czas.


Dziecko:
- rozwija sprawność narządów mowy;
- rozwija koncentracje uwagi;
- wzbogaca swoją wiedzę dotyczącą świata zwierząt;rozwija sprawność manualną i dba o estetykę pracy;
- rozwija pamięć słuchową;
- liczy elementy zbiorów, porównuje ich liczebność;
- rozwija koordynację wzrokowo- ruchową.


4. Projekt- las.

Dziecko:
- rozwija zainteresowanie przyrodą;
- rozwija słownik czynny;
- rozwija twórcze myślenie, wyobraźnię i kreatywność;
- wie, jak zachować się w lesie i dbać o niego;
- rozwija umiejętność współpracy w grupie;
- rozwija świadomość ekologiczną.
-Przedszkolowo.pl logo