MISIAKI

ZADANIA WYCH.- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE,
WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ
NA M-C KWIECIEŃ DLA GRUPY II „ MISIAKI''

1. Wiosenne powroty.

Dziecko:
- słucha z uwagą czytanego tekstu;
- wzbogaca wiedzę o ptakach;
- rozwija umiejętność skupienia uwagi;
- rozwija sprawność rąk;
- rozwija zainteresowanie muzyką klasyczną;
- doskonali spostrzegawczość;
- rozwija zainteresowanie przyrodą;
- usprawnia umiejętność liczenia;
- poszerza mowę czynną-tworzy przeczenia dookreśleń przymiotnikowych.
2. Wielkanoc.

Dziecko:
- wzbogaca wiadomości na temat Wielkanocy:
- rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat;
- poznaje zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą;
- rozwija wyobraźnię plastyczną;
- rozwija umiejętność współpracy w parach;
- rozwija umiejętności klasyfikowania;3. Wiosna na wsi.


Dziecko:
- wzbogaca swoją wiedzę o zwierzętach żyjących na wsi;
- rozwija koncentracje uwagi;
- buduje poczucie własnej wartości;
- rozwija sprawność manualną i dba o estetykę pracy;
- rozwija pamięć słuchową;
- liczy elementy zbiorów, porównuje ich liczebność;
- rozwija sprawność ruchową.


4. Dbamy o przyrodę.

Dziecko:
- wie, jak segregować śmieci;
- rozwija słownik czynny;
- rozwija wyobraźnię;
- wie, jak zachować się w lesie i dbać o niego;
- rozwija zmysł węchu;
- rozwija świadomość ekologiczną.
Przedszkolowo.pl logo