KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 Demptusiowo

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekazujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak by samo chciało chcieć".
Janusz Korczak

KONCEPCJA PRACY
Przedszkole nr 21 „Demptusiowo” w Gdyni

I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI
Przedszkole Nr 21 „DEMPTUSIOWO” jest położone w zacisznej, otoczonej lasami dzielnicy Gdyni. Mieści się w nim pięć oddziałów, których nazwy nawiązują do leśnego, bajkowego świata dziecięcych przeżyć i wyobraźni : MISIAKI, JEŻYKI, ZAJĄCZKI, WIEWIÓRKI i MĄDRE SÓWKI. Przedszkole w roku 2015 zostało zmodernizowane, rozbudowane i przeszło gruntowny remont. Panują w nim doskonałe warunki do zabawy i rozwoju dzieci- jasne , przestronne sale oraz ich estetyka wpływają na wysoki poziom pracy nauczycieli i personelu pomocniczego. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Najmłodsza grupa posiada osobne wejście, szatnię i toaletę, co ułatwia maluchom adaptację.
Placówka posiada duży ogród przedszkolny, który został podzielony na dwa, atrakcyjne place zabaw z piaskownicami i wieloma urządzeniami służącymi rekreacji i ćwiczeniu sprawności ruchowej dzieci. Zadrzewienie, krzewy oraz rozległy trawnik stwarzają wspaniałą scenerię do przebywania na powietrzu podczas każdej pory roku.

Przedszkole „Demptusiowo”:
- jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, którzy dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną

-serdeczna, rodzinna atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.
-umożliwia wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji
- stwarza przestrzeń do bezpiecznego i twórczego poznawania świata poprzez zabawę
- umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnia odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
- zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy
- stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
- ma dobrą opinię w środowisku lokalnym a w swych działaniach uwzględnia jego potrzeby
- rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.
- budynek, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia pozytywnie wpływają na poziom świadczonych usług.
II. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA


MISJA PRZEDSZKOLA

Priorytetem w pracy naszego przedszkola jest indywidualny i twórczy rozwój dziecka przejawiający się w każdej ze sfer jego aktywności.
Nauczyciele wykorzystując potencjał najbliższego otoczenia aktywizują podopiecznych do twórczych działań proekologicznych i prozdrowotnych.
Placówka promuje czytelnictwo wśród rodziców i dzieci kształtując właściwy system wartości, empatię i wrażliwość oraz ciekawość świata i otwartość na drugiego człowieka.
Profesjonalna kadra pedagogiczna organizuje atrakcyjne zajęcia w bezpiecznym otoczeniu, propaguje tradycyjne wartości z wykorzystaniem bogatego zaplecza środków dydaktycznych.
Przedszkole odpowiada na zainteresowania i potrzeby wychowanków oraz dba o pozytywne relacje z rodzicami przedszkolaków i dalszym środowiskiem.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków. Pragniemy, by organizowane przez Przedszkole cykliczne imprezy i uroczystości na trwałe wpisywały się w krajobraz i życie dzielnicy oraz mieszkańców.
Będziemy dążyć do tego, by nazwa przedszkola „DEMPTUSIOWO” kojarzyła się naszym teraźniejszym i przyszłym wychowankom z miejscem ich radosnego dzieciństwa –czasem wspaniałej zabawy, przyjaźni i nauki.


WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
• Radosne
• Ufne w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych pracujących w naszym przedszkolu
• Aktywnie uczestniczące w życiu społeczności przedszkolnej i przestrzegające reguł w niej panujących
• Twórcze w działalności zabawowej i edukacyjnej
• Samodzielne w czynnościach związanych z samoobsługą i higieną
• Uczciwe i prawdomówne
• Odpowiedzialne i obowiązkowe
• Kulturalne oraz szanujące innych

PRAWA DZIECKA
Dziecko ma prawo do:
• Życia i rozwoju
• Swobody myśli, sumienia i wyznania
• Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
• Spokoju i samotności, gdy tego chce
• Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
• Zdrowego żywienia
• Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
• Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
• Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
• Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
• Wspólnoty i solidarności w grupie
• Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
• Nauki, badania, eksperymentowania oraz informacji
• Doświadczenia konsekwencji swojego zachowania

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI STOSOWANY W PRZEDSZKOLU

1.Dostosowywanie zadań do umiejętności i możliwości dziecka.
2.Rozbudzanie w dziecku zainteresowań.
3. Docenianie twórczego myślenia i kreatywności dziecka.
4.Działania wzmacniające pozytywne zachowania dzieci:
- pochwały indywidualne, na forum grupy i do rodziców;
- tablica zachowań;
- informacje na przedszkolnej tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej przedszkola;
- nagrody w postaci dyplomów i drobnych upominków rzeczowych.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI
Nauczycielki wszystkich grup wiekowych prowadzą w odniesieniu do każdego dziecka bezpośrednie obserwacje o charakterze całościowym i ciągłym. Swoje spostrzeżenia odnotowują (3x w roku) w Arkuszu Obserwacyjnym Cech Rozwojowych Dziecka. Po przeprowadzeniu pierwszego pomiaru obserwacji (wrzesień) nauczyciel ustala kierunki pracy z dzieckiem w czasie roku szkolnego. Pomiar drugi (styczeń/luty) służy weryfikacji skuteczności pracy nauczyciela z dzieckiem. Obserwacja dokonana w trzecim pomiarze ma służyć określeniu dynamiki i stanu rozwoju dziecka. Dzieci 6-letnie objęte są dwuetapową diagnozą przedszkolną, w wyniku której określany jest stopień gotowości do podjęcia nauki w szkole. Do wszystkich rodzajów obserwacji rodzice dzieci mają prawo wglądu.

Sylwetka absolwenta naszego Przedszkola

 Ciekawy świata, samodzielny, zaradny:
- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania
- osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności
 Rozważny, odpowiedzialny:
- dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd
- stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
- zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób
- rozumie potrzebę dbania o przyrodę
 Uczciwy, prawdomówny:
- szanuje własność swoją i cudzą
- nie kłamie
 Grzeczny, szanujący innych:
- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
- nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.
 Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:
- jest dojrzały społecznie
- odporny emocjonalnie
- zmotywowany do nauki
- zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu

III. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz, U. z 2016., poz.895) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Statut Przedszkola nr 21
Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

CELE I ZADANIA
 Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz przygotowanie do codziennego życia;
 Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole;
 Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;
 Tworzenie warunków do rozwoju różnorodnej aktywności dziecka wobec siebie, innych i otaczającego świata.
 Indywidualizowanie pracy z dziećmi, w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 Kształtowanie w dziecku zasad i systemu wartości społeczno-moralnych; .
 Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem przyrodniczym i lokalnym;
 Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 Organizowanie działań w zakresie regionalizmu, działań prozdrowotnych i ekologicznych.
 Stworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką.
 Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
Realizacja w/w następuje poprzez spełnianie wymagań :
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
• Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
• W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki, rocznych oraz miesięcznych planach pracy. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
• Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
• Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinację i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
4. Dzieci są aktywne.
• Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
5. Respektowane są normy społeczne.
• Dzieci rozpoznają swoje emocje i starają się je kontrolować. Uczą się przestrzegać wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
• Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
• W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
• Opracowuje się i wdraża programy indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
• Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
• Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
• Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć i podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, ogłoszeń, wystaw prac dzieci, udziału w przeglądach, konkursach i aktywności społecznej.
• Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni, pobliskimi szkołami podstawowymi- Szkołą nr 16 i nr 40 oraz przedszkolami z terenu dzielnicy Pustek Cisowskich i Chyloni.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
• Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace społeczno-użyteczne na rzecz przedszkola.
• Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami, np. pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
• Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, poczty, przychodni, szkoły. Chętnie zapraszamy ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
• Organizowane są imprezy środowiskowe, festyny, tematyczne konkursy plastyczne dla dzieci i ich rodziców, akcje społeczno-charytatywne itp.
• Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami , m.in. Radą Dzielnicy, Strażą Pożarną i Strażą Miejską, Policją, MOPS, schroniskiem dla zwierząt „Ciapkowo”, Hospicjum „Bursztynowa Przystań”, pobliskim Domem Pomocy Społecznej, leśnictwem „Zwierzyniec”, ościennymi szkołami i przedszkolami.

Priorytety rozwoju – kierunki planowanych zmian
Wykorzystanie potencjału płynącego ze środowiska lokalnego i przyrodniczego:

• Planowe wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych, rozwijanie umiejętności współdziałania, szacunku, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji
• Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrody, głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości.
• Rozwijanie zainteresowań związanych z pięknem i bogactwem otaczającej nas przyrody – poznawanie jej wszystkimi zmysłami oraz pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących w pobliskim lesie
• Działania na rzecz środowiska przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych
• Podejmowanie działań służących rozwojowi społeczności lokalnej i przedszkolnej oraz wspieranie tzw. patriotyzmu lokalnego.
KRYTERIA SUKCESU
 Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 Zadowolenie dzieci , rodziców i nauczycieli
 Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 Zwiększony udział dzieci w konkursach oraz akcjach na rzecz środowiska lokalnego, itp
 Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 Opracowanie procedur regulujących różne kwestie organizacji i pracy przedszkola, w zależności od potrzeb lub okoliczności.
 Zwiększenie poziomu współpracy i integracji przedszkola z rodzicami dzieci.
 Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 Pozytywna opinia o pracy przedszkola w dzielnicy i poza nią.
 Wzbogacenie przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
UWAGI KOŃCOWE
Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i będzie ulegać modyfikacji w wyniku zmieniających się uwarunkowań. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 21 „Demptusiowo”.Wrzesień 2016 r.
Przedszkolowo.pl logo